ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

                             สร้างเสริมวินัย             เน้นให้คุณธรรม

                             เลิศล้ำวิชาการ             รักประสานมวลชน

วิสัยทัศน์

                    ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล สามารถประกอบ

          อาชีพได้ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  มีเกียรติและศักดิ์ศรีโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

          พอเพียง

พันธกิจ

                   1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

          และมีมาตรฐานอาชีวศึกษาตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

                   2. ส่งเสริม พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และการจัดการความรู้

                   3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและยกระดับเครือข่ายความร่วมมือ

                   4. พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพฐานสมรรถนะร่วมกับทุกภาคส่วนให้ตรงตามมาตรฐานอาชีวศึกษา

                   5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใช้ระบบบริหารคุณภาพอย่างมีธรรมาภิบาลและ

          การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

                   6. บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนและประยุกต์ใช้

          ในชีวิตประจำวัน

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

                             ทวิภาคีสร้างคนดีสู่สังคม