ข่าวประชาสัมพันธ์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงการ บริการวิชาการ สร้างสือ...

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การ สร้างสือ่ประชาสัมพันธ์ "Social Media" นักเรียนนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธ... [อ่าน : 54 ครั้ง]

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการใ...

- [อ่าน : 51 ครั้ง]

อบรม Social Network เตรียมความ...

วันที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 133 และ 135 [อ่าน : 48 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูพิพัฒน์ ศรีประกายแก้ว
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูวิทยา ทิมกาญจน์
การสัมนาการฝึกงาน นักเรียนคอมพ...

รายงานผลการฝึกโดยสรุป [อ่าน : 69 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจาก...ครูนันท์นภัส เก่งกล้า
VDO

ให้นักเรียน นักศึกษาเข้าไปศึกษารายละเอียด [อ่าน : 44 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูจุไรรัตน์ ปิ่นเวหา
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการกา...

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Social Network ก่อนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ [อ่าน : 41 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม